Ugrás a fő tartalomra

Adatvédelemre vonatkozó információk

Ebben az adatvédelmi közleményben tájékoztatjuk Önt személyes adatainak a kezeléséről és az az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) szerinti jogairól. Az adatkezelésért a Steady Media GmbH (a továbbiakban: „mi”) a felelős.

I. Általános információk

1. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel az információval kapcsolatban, vagy ha kapcsolatba kíván lépni velünk jogai érvényesítésével kapcsolatban, küldje el kérését a következő címre

Steady Media GmbH
Wattstr. 11
13355 Berlin
Telefon: +49 30 120 876 010
E-mail: privacy@steadyhq.com

2. Jogalap

Az adatvédelmi törvény értelmében a "személyes adat" kifejezés minden olyan információra vonatkozik, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik. A személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak, különösen a GDPR-nak és a BDSG-nek megfelelően kezeljük. Az általunk végzett adatfeldolgozás kizárólag törvényes engedély alapján történik. Személyes adatokat csak az Ön hozzájárulásával dolgozunk fel (TMG 15. § (3) pontja vagy GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja), olyan szerződés teljesítése céljából, amelyben Ön szerződő fél, vagy az Ön kérésére a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából (GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja), valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából (GDPR 6. cikkének (1)(c) pontja), vagy ha a feldolgozás jogos érdekeink vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges, kivéve, ha az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, ezt kizárják (GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja).

Ha Ön cégünknél egy betöltetlen pozícióra pályázik, személyes adatait a munkaviszony eldöntése céljából is feldolgozzuk (BDSG 26. szakasz (1) bekezdés 1. mondat).

3. Megőrzési időszak

Hacsak ezt a következő megjegyzések másként nem tüntetik fel, az adatokat csak addig tároljuk, amíg az a feldolgozási cél eléréséhez vagy szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Az ilyen törvényes megőrzési kötelezettségek elsősorban a kereskedelmi vagy adójogi rendeletekből származhatnak. A számviteli nyilvántartásunkban szereplő személyes adatokat az adatgyűjtés naptári évének végétől számított 10 évig, a kereskedelmi levelekben és szerződésekben szereplő személyes adatokat pedig hat évig őrizzük meg. Ezenkívül megőrizzük még a bizonyítékot igénylő hozzájárulásokkal, valamint a törvényben előírt elévülési időszakok időtartamára a panaszokkal és követelésekkel kapcsolatos adatokat is. A hirdetési célokra tárolt adatokat töröljük, ha kifogásolja az e célból történő feldolgozást.

4. Az adatátvevők kategóriái

Az Ön adatainak feldolgozásának részeként feldolgozókat használunk. Az ilyen feldolgozók által végzett feldolgozási műveletek közé tartozik például az üzemeltetés, e-mailezés, informatikai rendszerek karbantartása és támogatása, ügyfél- és megrendeléskezelés, a megrendelések feldolgozása, a számviteli, számlázási vagy marketingtevékenységek. Az adatfeldolgozó lehet természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat. A feldolgozók nem használják fel az adatokat saját céljaikra, az adatfeldolgozást kizárólag az adatkezelő számára végzik, és szerződésben kötelesek biztosítani az adatvédelemre vonatkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Ezenkívül személyes adatait továbbíthatjuk postai és kézbesítési szolgáltatásoknak, a társaság bankjának, adótanácsadóknak/könyvvizsgálóknak, adóhatóságoknak és hasonló szerveknek. További címzettek az alábbi információkból adódhatnak.

5. Adattovábbítás harmadik országokba

A weboldalunk látogatása bizonyos személyes adatok harmadik országokba történő továbbításával járhat, azaz olyan országokba, ahol a GDPR nem alkalmazandó jog. Az ilyen továbbítás akkor engedélyezett, ha az Európai Bizottság megállapította, hogy az adott harmadik országban megköveteli a megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az országgal kapcsolatban nincs az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozat, a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására csak akkor kerül sor, ha a GDPR 46. cikkével összhangban megfelelő biztonsági garanciák vannak érvényben, vagy ha teljesül a GDPR 49. cikkében foglalt feltételek valamelyike.

Hacsak az alábbiakban másként nem szerepel, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása során az EU szabványos adatvédelmi záradékát alkalmazzuk megfelelő biztosítékként. Lehetősége van arra, hogy megkapja az EU szabványos adatvédelmi záradékok egy példányát, vagy betekintést nyerjen azokba. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolatfelvétel részben megadott címen.

Ha Ön hozzájárul a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához, a továbbítás a GDPR 49. cikkének (1) (a) pontja szerinti jogalapon történik.

6. Az Ön jogai gyakorlása esetén történő feldolgozás

Ha Ön a GDPR 15-22. cikkével összhangban gyakorolja jogait, a megadott személyes adatokat e jogok általunk történő érvényesítése céljából és bizonyítékok nyújtása érdekében kezeljük. A tárolt adatokat kizárólag tájékoztatás és az e célra történő előkészítés céljából, valamint az adatvédelmi ellenőrzés céljából kezeljük, egyébként az adatkezelést a GDPR 18. cikke értelmében korlátozzuk.

Ezek az adatfeldolgozási műveletek a GDPR 6. cikkének (1)(c) pontjában, valamint a GDPR 15—22. cikkeiben és a BDSG 34. § (2) pontjában foglalt jogalapból indulnak ki.

7. Az Ön jogai

Érintettként Ön jogosult arra, hogy érvényesítse velünk szemben az érintettek jogait. Jogai elsősorban a következők:

 • A GDPR 15. cikkével és a BDSG 34. §-ával összhangban Önnek joga van információt kérni arról, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, milyen mértékben.
 • Önnek a GDPR 16. cikkének megfelelően jogában áll adatai helyesbítését kérni tőlünk.
 • Önnek a GDPR 17. cikkének és a BDSG 35. §-ának megfelelően jogában áll személyes adatai törlését kérni tőlünk.
 • Önnek a GDPR 18. cikkének megfelelően jogában áll letiltani személyes adatai kezelését.
 • Ön a GDPR 20. cikkének megfelelően jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott személyes adatokat tagolt, általános és géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Ha Ön külön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a GDPR 7. cikkének (3) pontja értelmében. Az ilyen visszavonás nem érinti a visszavonásig végzett, hozzájárulás alapján történő adatfeldolgozás jogszerűségét.
 • Ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit, a GDPR 77. cikkének megfelelően joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál.

8. Adataid törlése

Kérjük, küldje el törlési kérelmét a privacy@steadyhq.com címre, hogy átnézhessük a kérelmet. Szükség esetén fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük személyazonosságodat, mielőtt teljesítenénk a törlési kérelmet. Ha a törvény megőrzési kötelezettséget ró ránk, adatait ellenőrzés esetére törlés helyett zároljuk.

9. Tiltakozási jog

A GDPR 21. cikke (1) pontjának megfelelően Önnek jogában áll kifogást emelni a GDPR 6. cikk (1) bekezdése (e) vagy (f) pontjának jogalapja alapján történő feldolgozás ellen az Ön helyzetére vonatkozó konkrét indokok alapján. Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlen marketing céljából dolgozzuk fel, a GDPR 21. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen.

10. Adatvédelmi tisztviselő

A Steady Media GmbH adatvédelmi tisztviselőjét a következő elérhetőségeken érheted el:

E-mail: datenschutzbeauftragter@steadyhq.com
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH
Hallerstraße 76, 20146 Hamburg
https://www.datenschutzkanzlei.de

II. Adatfeldolgozás a webhelyünkön

A weboldal használata során olyan információkat gyűjtünk, amelyeket Ön ad meg. Ezenkívül a weboldal látogatása során automatikusan begyűjtünk bizonyos információkat a weboldal Ön általi használatáról. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében általában az IP-cím is személyes adatnak minősül. Az internetszolgáltató az IP-címet minden internethez csatlakozó eszközhöz hozzárendeli, hogy adatokat küldhessen és fogadhasson.

1. Szerver-naplófájlok feldolgozása

A weboldalunk pusztán tájékoztató jellegű használata során a böngészőjéből szerverünkre küldött általános információkat kezdetben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) tároljuk. Ezek alapértelmezés szerint a következőket tartalmazzák: böngésző típusa/verziója, használt operációs rendszer, a megnyitott oldal, a korábban meglátogatott oldal (hivatkozó URL), IP-cím, a szerverkérés dátuma és időpontja, valamint a HTTP-státuszkód. Ez a feldolgozás a weboldal technikai adminisztrációját és biztonságát szolgálja. A tárolt adatok nyolc nap elteltével törlésre kerülnek, kivéve, ha konkrét jelek alapján jogellenes használat megalapozott gyanúja merül fel, és emiatt az információk további vizsgálata és feldolgozása szükséges. Ezt követően az IP-cím anonimizálásra kerül. Az Ön érintettként történő azonosítására tárolt információk alapján nem Önt mint érintettet nem tudjuk azonosítani. Ezért a GDPR 15–22. cikkei a GDPR 11. cikkének (2) pontja alapján nem alkalmazandók, kivéve, ha Ön olyan további információkat ad meg, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását az ezekben a cikkekben deklarált jogai gyakorlása érdekében.

2. Kapcsolatfelvételi lehetőségek és kérdések

Ha Ön üzenetet küld nekünk a megadott kapcsolattartási e-mail címen keresztül, az átvitt adatokat a kérdésére való válaszadás céljából fogjuk feldolgozni.

Ha kérése a velünk kötött szerződés megkötésére vagy teljesítésére irányul, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) (b) pontja. Egyébként az adatokat azon jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, hogy kapcsolatba lépjünk az érdeklődő személyekkel. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) (f) pontja.

3. E-mail hírlevél

Ha Ön kiadóként a regisztrációs folyamat részeként megadja e-mail-címét, ezt arra használjuk, hogy tájékoztassuk Önt az általunk kínált hasonló termékekről és szolgáltatásokról. A jogalap a GDPR 6. cikkének (1) (f) pontja az UWG 7. §-ának 3. bekezdésével együtt. Ez ellen tiltakozhat anélkül, hogy az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül további költségek merülnének fel. Ehhez az egyes levelekben található leiratkozási linkre kattintva, vagy a következő címre küldött e-mailben iratkozhat le: privacy@steadyhq.com.

Továbbá lehetőség van arra is, hogy Ön önállóan feliratkozzon hírlevelünkre. A jogalap ez esetben a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja. Az Ön hozzájárulása bármikor visszavonható.

Elemezzük a hírlevelünk olvasási szokásait és megnyitási arányát is. E célból álnevesített felhasználási adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, amelyeket nem kapcsolunk az Ön e-mail címéhez vagy IP-címéhez. A hírlevelünk elemzésének jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja, és a feldolgozás a hírlevelünk optimalizálásához fűződő jogos érdekünket szolgálja. Ez ellen bármikor tiltakozhat a fent említett kapcsolattartási csatornák valamelyikén.

4. Regisztráció

Amennyiben Ön a weboldalunkon regisztrál egy szolgáltatásunkra, a személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése céljából kezeljük. A foglalási vagy rendelési folyamat során csak azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Ön maga adott meg a beviteli maszkban. A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja. A foglalás vagy megrendelés feldolgozásához minden kötelezőnek jelölt adatmezőre szükség van. Ezek megadásának elmulasztása esetén nem fogjuk tudni feldolgozni a foglalását vagy megrendelését. A többi adat megadása önkéntes. Az ilyen önkéntesen megadott adatokat a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja alapján dolgozzuk fel.

5. Regisztráció külső szolgáltatások útján

A weboldalunk útján a Meta, a Google és az Apple külső bejelentkezések segítségével is regisztrálhat. Ebben az esetben az adott szolgáltató személyes adatait továbbítjuk és feldolgozzuk az Ön személyének ellenőrzése céljából. Kérjük, először tájékozódjon az illető hálózatok konkrét adatátviteléről:

Az adatgyűjtés és -tárolás jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1)(1)(a) pontja értelmében. Alternatívaként bármikor regisztrálhat nálunk saját regisztrációs rendszerünkön keresztül. A hozzájárulását az adott hálózat beállításain keresztül vonhatja vissza.

6. Fizetési szolgáltató

A tagsági díjak befizetéséhez több lehetőség közül választhat. E célból különböző fizetési szolgáltatókkal dolgozunk együtt.

Fizetés hitelkártyával

Felkínáljuk Önnek a hitelkártyával történő fizetés lehetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó fizetési adatokat az illető szolgáltató gyűjti és dolgozza fel, és ők felelősek ezekért e folyamatokért.

Fizetés PayPal útján

Továbbá lehetőségként a PayPalon keresztül is fizethet. Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó fizetési adatokat a PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal/EU) gyűjti és dolgozza fel, és ők felelősek a gyűjtésért és feldolgozásért. A PayPal továbbítja nekünk az Ön PayPalnál letétbe helyezett címadatait, amelyeket kizárólag a szerződés feldolgozása céljából dolgozunk fel. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja.

A PayPal adatvédelmi szabályzatáról a következő címen talál további információkat: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r5

Fizetés Apple Pay útján

Az Apple Pay szolgáltatáson keresztül is fizethet. Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó fizetési adatokat az Apple Distribution International (Apple/EU) saját felelősségére dolgozza fel. Ennek során az Apple a fizetésre vonatkozó bizonyos információkat továbbít nekünk, amelyeket kizárólag a szerződés feldolgozása céljából dolgozunk fel. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja.

Az Apple adatvédelmi szabályzatáról a következő címen talál információkat: https://support.apple.com/de-de/HT203027

GoCardless

A GoCardless szolgáltatást a beszedési megbízással történő fizetéshez használjuk. A kapcsolódó fizetési adatokat a GoCardless Ltd. (UK) saját felelősségére dolgozza fel. A hozzánk továbbított fizetési információk továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja.

A GoCardless által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://gocardless.com/de-de/rechtliches/datenschutz

7. Cookie-k

Weboldalunkon sütiket és hasonló technológiákat („cookie-k”) használunk. A cookie-k olyan kis adatkészletek, amelyeket az Ön böngészője tárol, amikor meglátogat egy weboldalt. Ez azonosítja az Ön által használt böngészőt, és a webszerverek felismerhetik. Ön a böngészőjén keresztül teljes mértékben ellenőrizheti a cookie-k használatát. A cookie-kat bármikor törölheti böngészője biztonsági beállításaiban. A cookie-k használatát letilthatja böngészője beállításain keresztül elvből, vagy konkrét esetekre nézve.

A cookie-k használata technikailag szükséges a weboldalunk működéséhez, így a felhasználó hozzájárulása nélkül is megengedett. Ezenkívül speciális funkciók és tartalmak kínálására, valamint elemzési és marketing célokra is használhatunk cookie-kat. Ezek között lehetnek harmadik fél szolgáltatóktól származó cookie-k is (ún. harmadik féltől származó cookie-k). Ezeket a cookie-kat csak az Ön hozzájárulásával használjuk a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja értelmében. A célokra, a szolgáltatókra, a felhasznált technológiákra, a tárolt adatokra és az egyes cookie-k tárolási idejére vonatkozó információkat a hozzájárulás-kezelő eszközünk cookie-beállításaiban találja.

8. Hozzájárulás-kezelő eszköz

Ez a weboldal egy hozzájárulás-kezelő szalagcímet használ a cookie-k vezérléséhez. A hozzájárulási szalagcím lehetővé teszi weboldalunk felhasználói számára, hogy hozzájárulást adjanak bizonyos adatfeldolgozási eljárásokhoz, vagy visszavonják a megadott hozzájárulást. A „Cookie-k engedélyezése” gomb megerősítésével vagy az egyes cookie-beállítások elmentésével Ön hozzájárul a kapcsolódó cookie-k használatához. Az adatvédelmi törvény szerinti jogalap az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja értelmében.

Ezenkívül ez a szalagcím segít nekünk bizonyítékot szolgáltatni a beleegyezési nyilatkozatról. E célból feldolgozzuk a beleegyezési nyilatkozattal kapcsolatos információkat és a nyilatkozattal kapcsolatos további naplóadatokat. Az ilyen adatok gyűjtésére sütiket is használunk.

Az ilyen adatok feldolgozására azért van szükség, hogy bizonyítani lehessen a hozzájárulás megadását. A jogalap az Ön hozzájárulásának dokumentálására vonatkozó jogi kötelezettségünkből adódik a GDPR 6. cikkének (1)(c) pontja és a 7. cikk (1) pontjának megfelelően.

9. Csevegés

Platformunkon a szolgáltató Intercom Inc. (55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, USA „Intercom”) csevegőeszközét használjuk. Kérjük, vegye figyelembe az „Adatátvitel harmadik országokba” című részben található információkat.

Ha csevegésen keresztül küld nekünk kérdéseket, a csevegési folyamat során kapott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is a kérdés feldolgozása céljából és további kérdések esetére tároljuk. Csevegési funkciónk tárolja az IP-címeket az üzeneteket létrehozó felhasználók helyével együtt. A szolgáltatás igénybevételének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja. A kapcsolattartási e-mail címünkön keresztül is bármikor küldhet nekünk üzenetet A csevegőeszköz használata ezért teljesen önkéntes.

10. Google Analytics

Weboldalunkon a Google Ireland Limited (Google Ireland/EU) szolgáltató Google Analytics szolgáltatását használjuk.

A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk és elemezzünk weboldalunk látogatóinak viselkedéséről. A Google Analytics erre a célra sütiket (cookie) használ, amelyek lehetővé teszik weboldalunk használatának elemzését. Ez magában foglalja a személyes adatok online azonosítók (beleértve a cookie-azonosítókat is), IP-címek, eszközazonosítók és a weboldalunkkal való interakcióval kapcsolatos információk formájában történő feldolgozását is.

Az ilyen adatok egy része az Ön által használt végberendezésben tárolt információ. Ezenkívül az Ön végberendezésében további információk is tárolódnak a használt cookie-kon keresztül. A Google Analytics általi ilyen jellegű adattárolás, illetve az Ön végberendezésében már tárolt információkhoz való hozzáférés csak az Ön hozzájárulásával történik.

A Google Ireland feldolgozza a nevünkben gyűjtött adatokat annak érdekében, hogy értékelje weboldalunk felhasználói általi használatát, jelentéseket készítsen a weboldalunkon belüli tevékenységekről, és további szolgáltatásokat nyújtson nekünk a weboldalunk használatával és az internet használatával kapcsolatban. Ennek során a feldolgozott adatokból a felhasználók álnevesített felhasználói profiljait hozhatja létre.

A cookie-k beállítása és az itt leírt személyes adatok további feldolgozása az Ön beleegyezésével történik. A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja. Ezt a hozzájárulást a későbbi felhasználásra vonatkozólag a hozzájárulás-kezelő eszközünkön keresztül bármikor visszavonhatja.

A Google Analytics által a nevünkben feldolgozott személyes adatok bármely olyan országba továbbíthatók, ahol a Google Ireland vagy a Google Ireland alfeldolgozói létesítményeket tartanak fenn. Az ilyen továbbítás jogalapja a személyes adatok GDPR 46. cikke (2)(c) pontja szerinti harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó általános szerződéses feltételei.

A Google Analytics szolgáltatást csak aktivált IP-anonimizálással használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google Írország a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség más szerződő államaiban lerövidíti. A felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más adatokkal.

A Google Universal Analytics változatát használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a különböző eszközökről és különböző munkamenetekből származó interakciós adatokat egy egyedi felhasználói azonosítóhoz rendeljük. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az egyes felhasználói műveleteket kontextusba helyezzük, és elemezzük a hosszú távú kapcsolatokat.

A felhasználói műveletekre vonatkozó adatokat 14 hónapig tároljuk, majd automatikusan töröljük. Így azon adatok törlése, amelyek tárolási ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan megtörténik.

11. Hotjar

A Hotjar Ltd. Hotjar nevű webanalitikai szolgáltatását is használjuk. A Hotjar Ltd. egy európai társaság, amelynek székhelye Máltán található (Málta, St. Julian's STJ 1000, Elia Zammit Street 3, St. Julian's Business Centre, Level 2, Hotjar Ltd.). Ezt az eszközt a Hotjar használatával a webhelyeken történő aktivitás rögzítésére használják (hőtérkép). Ez információt nyújt például arról, hogy a felhasználók milyen mélységig görgetnek le az oldalon, milyen gombokra milyen gyakran kattintanak. Lehetőség van arra is, hogy az eszközzel közvetlenül a weboldal felhasználóitól kapjunk visszajelzést. Az eszköz segítségével értékes információkhoz juthatunk hozzá, így weboldalainkat úgy alakíthatjuk ki, hogy azok gyorsabbak és ügyfélbarátabbak legyenek.

Az eszköz használata során különös figyelmet fordítunk a személyes adataid védelmére. Csak azt látjuk, hogy mely gombokra kattintottál rá, hogyan mozgattad az egeret, milyen mélyre görgetted az oldalt, valamint az eszköz képernyőméretét, az eszköz típusát és a böngésző adatait, a földrajzi elhelyezkedést (csak az országot) és a webhelyünk megjelenítésének kiválasztott nyelvét. A webhely azon területeit, amelyek a saját vagy egy harmadik fél személyes adatait jelenítik meg, a Hotjar automatikusan elrejti, ezért mi nem férhetünk hozzá ezekhez az adatokhoz.

A szolgáltatás igénybevételének jogalapja a hozzájárulásod, amint azt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja határozza meg, és a hozzájárulás a cookie-bannerünkön keresztül történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható a cookie-kezelő eszközünkön keresztül.

12. Meta Pixel

Weboldalunkon a Meta Pixel-t, a Meta üzleti eszközét használjuk, amelyet a Meta Platforms Ireland Limited (Meta Platforms Ireland/EU) biztosít. A Meta Platforms Ireland elérhetőségeiről és a Meta Platforms Ireland adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségéről a Meta Platforms Ireland adatkezelési szabályzatában tájékozódhat a https://www.facebook.com/about/privacy címen.

A Meta pixel egy JavaScript-kódrészlet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a látogatók tevékenységét weboldalunkon. Ezt a követést konverziókövetésnek hívják. E célból a Meta pixel a következő információkat (úgynevezett „eseményadatokat”) gyűjti össze és dolgozza fel:

 • A weboldalunk látogatóinak tevékenységeire, például a termék keresésére, megtekintésére vagy megvásárlására vonatkozó információk;
 • Konkrét pixelinformációk, például a pixelazonosító és a Meta cookie;
 • A webhely látogatói által kattintott gombokra vonatkozó információk;
 • A HTTP-fejlécben szereplő információk, például IP-címek, böngészőre vonatkozó információk, az oldal helye és a hivatkozó;
 • Információk a reklámok követésének letiltásának/korlátozásának állapotáról.

Az ilyen eseményadatok egy része az Ön által használt eszközben tárolt információ. Ezenkívül az Ön végeszközében cookie-k is tárolódnak a Meta pixel útján, amelyen keresztül adatok tárolódnak az Ön végberendezésén. A Meta pixel általi ilyen jellegű adattárolás, illetve az Ön végberendezésében már tárolt információkhoz való hozzáférés csak az Ön hozzájárulásával történik.

A nyomon követett konverziók a Meta Ads Manager és a Meta Analytics irányítópultján jelennek meg. Az ott nyomon követett konverziókat felhasználhatjuk hirdetéseink hatékonyságának mérésére, a célzott hirdetések egyéni közönségeinek beállítására, a dinamikus hirdetési kampányokhoz, valamint a weboldalunk konverziós csatornái hatékonyságának elemzésére. Az alábbiakban részletesebben ismertetjük a funkciókat, amelyeket a Meta Pixel segítségével használunk.

Eseményadatok feldolgozása reklámcélokból

A Meta Pixel segítségével gyűjtött eseményadatokat hirdetéseink célzására és a hirdetések jobb megjelenítésére, a funkciók és tartalmak személyre szabására, valamint a Meta-termékek fejlesztésére és biztosítására használjuk.

E célból a weboldalunkon az eseményadatokat a Meta Pixel segítségével gyűjtjük, majd továbbítjuk a Meta Platforms Ireland részére. Erre csak akkor kerül sor, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. A személyes adatok általunk történő gyűjtésének és a Meta Platforms Ireland részére történő továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja.

Az eseményadatok gyűjtését és továbbítását mi és a Meta Platforms Ireland végezzük közös adatkezelőkként. Közös adatkezelői megállapodást kötöttünk a Meta Platforms Irelanddel, amely meghatározza az adatvédelmi kötelezettségek megosztását köztünk és a Meta Platforms Ireland között. Ebben a megállapodásban mi és a Meta Platforms Ireland megállapodtunk, hogy többek között

 • hogy mi vagyunk a felelősek azért, hogy megadjuk Önnek a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott, személyes adatok közös feldolgozására vonatkozó információkat;
 • hogy a Meta Platforms Ireland felelős azért, hogy a Meta Platforms Ireland által tárolt személyes adatok közös feldolgozását követően biztosítsa az érintettek jogait a GDPR 15–20. cikke alapján.

A köztünk és a Meta Platforms Ireland között létrejött megállapodást a https://www.facebook.com/legal/controller_addendum címen érheti el.

A Meta Platforms Ireland a későbbi eseményadatok feldolgozásának kizárólagos adatkezelője. A Meta Platforms Ireland személyes adatok feldolgozásának módjáról, beleértve a Meta Platforms Ireland jogalapját, amelyre a Meta Platforms Ireland támaszkodik, valamint azt, hogy hogyan gyakorolhatja jogait a Meta Platforms Ireland ellen, olvassa el a Meta Platforms Ireland adatkezelési szabályzatát itt: https://www.facebook.com/about/privacy.

Eseményadatok feldolgozása mérési megoldásokhoz és elemzési szolgáltatásokhoz

Arra is felkértük a Meta Platforms Irelandot, hogy a Meta Pixel (kampányjelentések) útján gyűjtött eseményadatok alapján jelentést készítsen hirdetési kampányaink és egyéb online tartalmaink hatásairól, és elemzést és betekintést nyújtson a felhasználókról, valamint weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink (elemzések) általuk történő használatáról. Erre a célra továbbítjuk az eseményadatokban szereplő személyes adatokat a Meta Platforms Ireland részére. A benyújtott személyes adatokat a Meta Platforms Ireland dolgozza fel, hogy kampányjelentéseket és elemzéseket szolgáltasson nekünk.

A személyes adatokat csak akkor dolgozzuk fel elemzések és kampányjelentések készítése céljából, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja.

A nevünkben feldolgozott adatokat a Meta Platforms Ireland az egyesült államokbeli Meta Platforms, Inc. részére továbbítja. A Meta Platforms Ireland az adatfeldolgozók közötti szabványos szerződéses feltételek alapján továbbítja az adatokat a Meta Platforms, Inc. részére, de fenntartja magának a jogot arra, hogy a GDPR és az Európai Gazdasági Térségben, az Egyesült Királyságban és Svájcban alkalmazandó adatvédelmi törvények által elismert alternatív átviteli módszert alkalmazzon.

13. Twitter konverziókövetés

Weboldalunkon a Twitter International Company (Írország) konverziókövetését használjuk. Ennek során a Twitter egy cookie-t tárol a felhasználó számítógépén, hogy lehetővé tegye online ajánlatunk használatának elemzését. A Twitter konverziókövetésével nyomon követhetők a felhasználók azon műveletei, amelyeket a hirdetések megtekintése vagy a hirdetésekkel való interakció után hajtottak végre a Twitteren. A Twitter konverziókövetése lehetővé teszi a konverziók, például a linkekre való kattintások, újratweetelések vagy lájkok hozzárendelését. A cookie-k ilyen jellegű használata és az adatok ezt követő feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásával történik. A szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja.

14. Tartalomszolgáltató hálózatok

Cloudflare

Weboldalunkon a Cloudflare Inc. (Cloudflare/USA) Cloudflare szolgáltatását használjuk a weboldal DDOS-támadások elleni védelmére. Az ilyen integrációhoz technikailag elengedhetetlen az Ön IP-címének feldolgozása, hogy a tartalmat a böngészőjébe küldhessük. Ezért a Cloudflare-nek továbbítjuk az Ön IP-címét. Ez az adatfeldolgozás a weboldalunk optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő jogos érdekeink védelme érdekében történik, alapját a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja képezi.

A harmadik országokban történő adatfeldolgozással kapcsolatos intézkedéseinket lásd az „Adattovábbítás harmadik országokba” című részben. A felhasználók a Cloudflare adatvédelméről a Cloudflare adatvédelmi szabályzatában találnak további információkat: https://www.cloudflare.com/privacypolicy.

Imgix

Weboldalunkon az Imgix szolgáltatás tartalomszolgáltató hálózatát használjuk képek megjelenítéséhez. Az ilyen integrációhoz elengedhetetlen az Ön IP-címének feldolgozása, hogy a tartalmat a böngészőjébe küldhessük. Ez az adatfeldolgozás a weboldalunk optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő jogos érdekeink védelme érdekében történik, jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja.

A harmadik országokban történő adatfeldolgozással kapcsolatos óvintézkedéseinket lásd az „Adattovábbítás harmadik országokba” című részben. A felhasználók az Imgix adatvédelméről az Imgix adatvédelmi tájékoztatójában találnak további információkat: https://imgix.com/privacy.

15. Külső tartalom a embed.ly szolgáltatón keresztül

Webhelyünkön az embed.ly (A Medium Corporation, 799 Market Street, 5th floor, San Francisco, CA 94103, Amerikai Egyesült Államok) szolgáltatást használjuk, amelyen keresztül további szolgáltatások és tartalmak integrálhatók. Ezt a szolgáltatást elsősorban a kiadói oldalainkon használjuk a közösségi hálózatokból vagy videóplatformokról származó tartalmak megjelenítésére. Ehhez az integrációhoz technikailag szükséges az IP-címed kezelése, hogy a tartalmat a böngészőjédbe küldhessük. Ezért az adott harmadik fél szolgáltatóknak továbbítjuk az IP-címedet. Az adott harmadik fél szolgáltatók cookie-kat és hasonló technológiákat is tárolhatnak. A szolgáltatást a hozzájárulásoddal használjuk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében. A hozzájárulást a hozzájárulás-kezelés révén adod meg, és bármikor visszavonhatod.

III. Adatfeldolgozás a közösségi média oldalainkon

Több közösségi médiaplatformon jelen vagyunk céges oldalunkkal. Ezen keresztül szeretnénk további lehetőségeket kínálni a cégünkkel kapcsolatos tájékoztatásra és a információcserére. Cégünk a következő közösségi média platformokon képviselteti magát céges oldalaival:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Youtube
 • Xing

Amikor Ön meglátogat egy közösségi médiaplatformon egy profilt, vagy kapcsolatba lép vele, az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásra kerülhetnek. Általában a használt közösségi médiaprofilhoz kapcsolódó információk is személyes adatnak minősülnek. Ide tartoznak a profil használata során írt üzenetek és nyilatkozatok is. Ezenkívül egy közösségi médiaprofil látogatása során gyakran erről is automatikusan összegyűjtenek bizonyos információkat, amelyek szintén személyes adatoknak minősülhetnek.

1. Látogasson el egy közösségi média oldalra

Facebook és Instagram oldal

Amikor meglátogatja a Facebook- vagy Instagram-oldalunkat, amelyen bemutatjuk vállalatunkat vagy kínálatunk bizonyos termékeit, adatokat dolgozunk fel Önről. A személyes adatok ilyen feldolgozásának kizárólagos adatkezelője a Meta Platforms Ireland Ltd. (Írország/EU – „Meta”). A személyes adatok Meta általi feldolgozásával kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a https://www.facebook.com/privacy/explanation weboldalra. A Meta lehetőséget biztosít bizonyos adatkezelések elleni tiltakozásra; a kapcsolódó információk és tiltakozási lehetőségek a https://www.facebook.com/settings?tab=ads oldalon találhatók.

A Meta anonim statisztikákat és betekintést biztosít számunkra a Facebook- és Instagram-oldalainkra vonatkozóan, amelyek segítenek betekintést nyerni abba, hogy az emberek milyen műveleteket végeznek oldalainkon (úgynevezett „oldalbetekintés”). Ezek az oldalbetekintések az oldalunkat meglátogató egyénekre vonatkozó bizonyos információk alapján jönnek létre. A személyes adatok ezen feldolgozását a Meta és mi végezzük közös adatkezelőkként. A feldolgozás jogos érdekünket szolgálja, hogy kiértékeljük az oldalunkon végzett műveletek típusait, és hogy az oldalunkat ennek megfelelően javítsuk. A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja. Az oldalbetekintések révén nyert információkat nem tudjuk hozzárendelni a Facebook- és Instagram-oldalainkkal interakcióba lépő egyéni felhasználói profilokhoz. Közös adatkezelési megállapodást kötöttünk a Metával, amely meghatározza az adatvédelmi kötelezettségek megosztását köztünk és a Meta között. A személyes adatoknak az oldalbetekintések létrehozása érdekében történő feldolgozásáról, valamint a köztünk és a Meta között létrejött megállapodásról részletesen a https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oldalon olvashat. Az adatkezelési műveletekkel kapcsolatban a Metával szemben is gyakorolja az érintettek jogait (lásd „Az Ön jogai“). Erről további információkat a Meta adatvédelmi szabályzatában talál itt: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Meta adatvédelmi irányelvei szerint a felhasználói adatokat az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban is feldolgozzák. A Meta csak olyan országokba továbbítja a felhasználói adatokat, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság a GDPR 45. cikke alapján vagy a GDPR 46. cikkének megfelelő biztonsági garanciák alapján megfelelőségi határozatot adott ki.

LinkedIn céges oldal

A LinkedIn Ireland Unlimited Company (Írország/EU - "LinkedIn") az egyedüli felelős fél a személyes adatok feldolgozásáért, amikor Ön meglátogatja a LinkedIn-oldalunkat. A személyes adatok LinkedIn általi feldolgozásával kapcsolatos további információk a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy oldalon találhatók.

Amikor Ön meglátogatja vagy követi a LinkedIn vállalati oldalunkat, vagy kapcsolatba lép vele, a LinkedIn személyes adatokat dolgoz fel, hogy névtelenített statisztikákat és betekintést nyújtson számunkra. Ezáltal betekintést nyerhetünk abba, hogy az emberek milyen típusú műveleteket végeznek az oldalunkon (ún. oldalbetekintések). E célból a LinkedIn elsősorban olyan adatokat dolgoz fel, amelyeket Ön már megadott a LinkedInnek a profiljában szereplő információk révén, például a beosztásra, országra, iparágra, rangidős beosztásra, vállalata méretére és foglalkoztatási státuszra vonatkozó adatokat. Ezen túlmenően a LinkedIn feldolgozza az adatokat arról, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a LinkedIn céges oldalunkkal, például, hogy Ön követi-e a LinkedIn céges oldalunkat. Az oldalbetekintésekkel a LinkedIn nem ad át nekünk semmilyen személyazonosításra alkalmas információt Önről, csak összesített oldalbetekintések állnak rendelkezésünkre. Az oldalbetekintésekben szereplő információkból szintén nem tudunk következtetéseket levonni az egyes tagokra vonatkozóan. A személyes adatoknak ezt az oldalbetekintésekkel kapcsolatos feldolgozását a LinkedIn és mi végezzük közös adatkezelőkként. A feldolgozás azt a jogos érdekünket szolgálja, hogy kiértékeljük a LinkedIn céges oldalunkon végzett tevékenységtípusokat, és eszerint fejlesszük céges oldalunkat. A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja. Közös adatkezelési megállapodást kötöttünk a LinkedInnel, amely meghatározza az adatvédelmi kötelezettségek megosztását köztünk és a LinkedIn között. A megállapodás elérhető a következő címen: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Ennélfogva a következők érvényesek:

 • Megállapodtunk abban, hogy a LinkedIn felel azért, hogy Ön gyakorolhassa a GDPR szerinti jogait. A LinkedInnel online kapcsolatba léphet az alábbi linken keresztül (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de), vagy az Adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken keresztül is kapcsolatba léphet a LinkedInnel. A LinkedIn Ireland adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi linken keresztül léphet kapcsolatba: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. A megadott elérhetőségeken keresztül a személyes adatoknak az oldalbetekintéssel kapcsolatos feldolgozására vonatkozó jogainak gyakorlásával kapcsolatban is hozzánk fordulhat. Ebben az esetben továbbítjuk kérését a LinkedIn felé.
 • Megállapodtunk a LinkedInnel, hogy az Ír Adatvédelmi Bizottság az a vezető felügyeleti hatóság, amely felügyeli az oldalbetekintésekkel kapcsolatos feldolgozásokat. Önnek joga van bármikor panaszt tenni az Ír Adatvédelmi Bizottságnál (lásd https://www.dataprotection.ie) vagy bármely más felügyeleti hatóságnál.

Felhívjuk figyelmét, hogy a LinkedIn adatvédelmi irányelvei szerint a személyes adatokat a LinkedIn az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban is feldolgozza. A LinkedIn kizárólag olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság a GDPR 45. cikke alapján vagy a GDPR 46. cikkének megfelelő biztonsági garanciák alapján megfelelőségi határozatot adott ki.

Twitter

A Twitter-profilunk látogatása során a személyes adatok feldolgozásához a Twitter Inc. (USA) az egyedüli felelős fél. A személyes adatok Twitter Inc. általi feldolgozásával kapcsolatos további információk a https://twitter.com/de/privacy oldalon találhatók.

Xing

A New Work SE (Németország/EU) az egyedüli felelős fél a személyes adatok feldolgozásáért, amikor Ön meglátogatja a Xing-profilunkat. A személyes adatok New Work SE általi feldolgozásával kapcsolatos további információk a https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung oldalon találhatók.

YouTube

A Google Ireland Limited (Írország/EU) az egyetlen felelős fél a személyes adatok kezeléséért, amikor meglátogatja YouTube-csatornánkat. A személyes adatok YouTube és Google Ireland Limited általi feldolgozásával kapcsolatos további információk itt találhatók: https://policies.google.com/privacy.

2. Hozzászólások és közvetlen üzenetek

Azokat az információkat is feldolgozzuk, amelyeket Ön az adott közösségi médiaplatformon lévő vállalati oldalunkon keresztül adott meg nekünk. Ilyen információ lehet a használt felhasználónév, elérhetőségi adatok vagy egy nekünk küldött üzenet. Ezeket az adatkezelési műveleteket egyedüli adatkezelőként mi végezzük. Ezeket az adatokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, hogy felvegyük a kapcsolatot a kérést benyújtó személyekkel. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6 cikkének (1)(f) pontja. További adatfeldolgozásra akkor kerülhet sor, ha Ön ehhez hozzájárult (GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja), vagy ha ez valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6 cikkének (1)(c) pontja).

IV. További adatfeldolgozás

1. Kapcsolatfelvétel e-mailben

Ha Ön üzenetet küld nekünk a megadott kapcsolattartási e-mail címen keresztül, az elküldött adatokat a kérésére való válaszadás céljából fogjuk feldolgozni. Ezeket az adatokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel az érdeklődők elérése céljából. Az ilyen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6, cikkének (1)(f) pontja.

2. Ügyfelek és potenciális ügyfelek adatai

Ha ügyfélként vagy érdekelt félként lép kapcsolatba cégünkkel, adatait a szerződéses kapcsolat kialakításához vagy megvalósításához szükséges mértékben dolgozzuk fel. Ez általában magában foglalja a rendelkezésünkre bocsátott személyes törzs--, szerződéses és fizetési adatok, valamint a kereskedelmi ügyfelek és üzleti partnerek esetében a kapcsolattartási személyek kapcsolattartási és kommunikációs adatainak feldolgozását is. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja. Az ügyfelek és a leendő ügyfelek adatait értékelés és marketing céljaira is feldolgozzuk. Ezeket az adatfeldolgozási műveleteket a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja alapján hajtjuk végre, és szolgáltatásaink továbbfejlesztésével és ajánlatainkkal kapcsolatos érdekeinket szolgálják. További adatfeldolgozás is történhet, ha Ön ehhez hozzájárult (GDPR 6. cikkének (1) (a) pontja), vagy ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikkének (1) (c) pontja).

3. Alkalmazások

Ha Ön egy állásra jelentkezik vállalatunknál, jelentkezési adatait kizárólag a jelenlegi vagy jövőbeli munkavállalás iránti érdeklődésével és az Ön jelentkezésének feldolgozásával kapcsolatos célokból kezeljük. Jelentkezését csak a vállalatunk illetékes kapcsolattartói fogják feldolgozni és tudomásul venni. Az adatfeldolgozással megbízott valamennyi alkalmazott köteles az Ön adatait bizalmasan kezelni. Ha nem tudunk Önnek állást ajánlani, az Ön által megadott adatokat az esetleges elutasítást követő hat hónapig megőrizzük az Ön pályázatával és az elutasítással kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a törlést jogi rendelkezések akadályozzák, ha az a további tárolás bizonyítások céljából szükséges, vagy ha Ön kifejezetten hozzájárult a hosszabb tároláshoz. Az adatfeldolgozás jogalapja a BDSG 26. cikkének (1)(1) pontja. Ha az Ön jelentkezési adatait hat hónapnál hosszabb ideig tároljuk, és Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, akkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a hozzájárulás a GDPR 7. cikkének (3) pontja értelmében bármikor visszavonható. Az ilyen visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

4. Nyelvi prioritás

Nyelvi következetlenségek vagy kétértelműségek esetén a jelen adatvédelmi irányelv német változata az irányadó.

Dátum: 2022. február