Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG). Η Steady Media GmbH (εφεξής αναφερόμενη ως "εμείς" ή "εμάς") είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων.

I. Γενικές πληροφορίες

1. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτές τις πληροφορίες ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας, στείλτε το αίτημά σας στη διεύθυνση

Steady Media GmbH
Schönhauser Allee 36, Haus 1 - Aufg. D
10435 Berlin
Τηλέφωνο: +49 30 120 876 010
Email: privacy@steadyhq.com

2. Νομική βάση

Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ιδίως τον ΓΚΠΔ και τον BDSG. Η επεξεργασία δεδομένων από εμάς πραγματοποιείται μόνο βάσει νόμιμης άδειας. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας (Ενότητα 15 (3) TMGή άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ), για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή κατόπιν αιτήματός σας για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων (άρθρο 6 (1)(β) του ΓΚΠΔ), για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (άρθρο 6 (1)(γ) του ΓΚΠΔ) ή εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν (άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ).

Εάν υποβάλετε αίτηση για μια κενή θέση εργασίας στην εταιρεία μας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να αποφασίσουμε σχετικά με τη δημιουργία σχέσης εργασίας (Ενότητα 26 (1) πρόταση 1 BDSG).

3. Περίοδος διατήρησης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις ακόλουθες σημειώσεις, αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεών μας. Τέτοιες νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης μπορεί να προκύπτουν ιδίως από κανονισμούς του εμπορικού ή φορολογικού δικαίου. Από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, θα διατηρήσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στα λογιστικά μας αρχεία για 10 έτη και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε εμπορικές επιστολές και συμβάσεις για έξι έτη. Επιπλέον, θα διατηρούμε δεδομένα σε σχέση με συγκαταθέσεις που απαιτούν απόδειξη, καθώς και καταγγελίες και αξιώσεις για τη διάρκεια των νόμιμων προθεσμιών παραγραφής. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα που αποθηκεύουμε για διαφημιστικούς σκοπούς, εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία για τον σκοπό αυτό.

4. Κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε επεξεργαστές στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Οι λειτουργίες επεξεργασίας που εκτελούνται από τους εν λόγω επεξεργαστές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη φιλοξενία, την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συντήρηση και την υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής, τη διαχείριση πελατών και παραγγελιών, την επεξεργασία παραγγελιών, τη λογιστική και την τιμολόγηση ή τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Οι επεξεργαστές δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς, αλλά εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων αποκλειστικά για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων και είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φορείς όπως ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παράδοσης, την τράπεζα της εταιρείας, σε φορολογικούς σύμβουλους/ελεγκτές ή οι φορολογικές αρχές. Περαιτέρω αποδέκτες μπορεί να προκύψουν από τις ακόλουθες πληροφορίες.

5. Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η επίσκεψη στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαβίβαση ορισμένων προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες στις οποίες δεν ισχύει ο ΓΚΠΔ. Μια τέτοια διαβίβαση επιτρέπεται εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι απαιτείται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε μια τέτοια τρίτη χώρα. Εάν δεν υπάρχει υφιστάμενη απόφαση για την επάρκεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ ή εάν πληρούται μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του ΓΚΠΔ.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω, χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ ως κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες. Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο αυτών των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων της ΕΕ ή να τις ελέγξετε. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Επικοινωνία.

Εάν συναινέσετε στην μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 49 (1)(α) του ΓΚΠΔ.

6. Επεξεργασία κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται με σκοπό την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών από εμάς και για να είμαστε σε θέση να τα αποδείξουμε. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί μόνο για τον σκοπό της παροχής πληροφοριών και της προετοιμασίας τους για τον σκοπό αυτό και για τον σκοπό του ελέγχου της προστασίας των δεδομένων και θα περιορίσουμε διαφορετικά την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

Οι εν λόγω λειτουργίες επεξεργασίας βασίζονται στη νομική βάση του άρθρου. 6 (1) (γ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ και την ενότητα 34 (2) του BDSG.

7. Τα δικαιώματά σου

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας εναντίον μας. Συγκεκριμένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ και παράγραφο 34 του BDSG, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το αν και, αν ναι, σε ποιο βαθμό επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή όχι.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ και την ενότητα 35 του BDSG.
 • Έχετε το δικαίωμα να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.
 • Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Εάν μας έχετε δώσει ξεχωριστή συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 7 (3) του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.
 • Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.

8. Διαγραφή των δεδομένων σας

Στείλτε το αίτημα διαγραφής σας στη διεύθυνση privacy@steadyhq.com ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε το αίτημά σας. Εάν είναι απαραίτητο, διατηρούμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού υλοποιήσουμε το αίτημα διαγραφής σας. Εάν υποκείμεθα σε νομικές υποχρεώσεις διατήρησης, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν σε περίπτωση ελέγχου, αντί να διαγραφούν.

9. Δικαίωμα εναντίωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία που βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 (1) (ε) ή (στ) του ΓΚΠΔ για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (2) και (3) του ΓΚΠΔ.

10. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείς να επικοινωνήσεις με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Steady Media GmbH στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Email: datenschutzbeauftragter@steadyhq.com
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH
Hallerstraße 76, 20146 Hamburg
https://www.datenschutzkanzlei.de

II. Επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπό μας

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχετε εσείς οι ίδιοι. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς συλλέγονται αυτόματα από εμάς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η διεύθυνση IP θεωρείται επίσης κατά κανόνα ως προσωπικό δεδομένο. Μια διεύθυνση IP εκχωρείται σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα.

1. Επεξεργασία αρχείων καταγραφής διακομιστή

Κατά τη διάρκεια της καθαρά ενημερωτικής χρήσης του ιστότοπού μας, οι γενικές πληροφορίες που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας αποθηκεύονται αρχικά αυτόματα (δηλ. όχι μέσω εγγραφής). Αυτές περιλαμβάνουν από προεπιλογή: τύπο/έκδοση προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, σελίδα στην οποία έγινε πρόσβαση, τη σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως (URL παραπομπής), διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος του διακομιστή και κωδικό κατάστασης HTTP. Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί την τεχνική διαχείριση και την ασφάλεια του ιστότοπου. Τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται μετά από οκτώ ημέρες, εκτός εάν υπάρχει δικαιολογημένη υποψία παράνομης χρήσης βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων και η περαιτέρω εξέταση και επεξεργασία των πληροφοριών είναι απαραίτητη για το λόγο αυτό. Κατά συνέπεια, η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται. Δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων με βάση τις πληροφορίες που αποθηκεύονται για να σας ταυτοποιήσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων. Το άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ δεν ισχύουν επομένως σύμφωνα με το άρθρο 11 (2) του ΓΚΠΔ, εκτός εάν παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που δηλώνονται σε αυτά τα άρθρα.

2. Επιλογές επικοινωνίας και ερωτήσεις

Εάν μας στείλετε μήνυμα μέσω του παρεχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που διαβιβάζονται με σκοπό να απαντήσουμε στο ερώτημά σας.

Εάν το αίτημά σας έχει να κάνει με τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μαζί μας, το άρθρο 6 (1)(β) του ΓΚΠΔ θα αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων. Διαφορετικά, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας να έρθουμε σε επαφή με τα άτομα που υποβάλλουν το ερώτημα. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ.

3. Ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν, ως εκδότης, μας παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, θα τη χρησιμοποιήσουμε για να σας ενημερώσουμε για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ. σε συνδυασμό με την ενότητα 7 παράγραφο 3 του UWG. Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτό ανά πάσα στιγμή χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε κόστος εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιέχεται σε κάθε αποστολή ταχυδρομείου ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@steadyhq.com.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ανεξάρτητα. Σε αυτή την περίπτωση, βασιζόμαστε στη νομική βάση του άρθρου 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Αναλύουμε επίσης τη συμπεριφορά ανάγνωσης και τα ποσοστά ανοίγματος του ενημερωτικού μας δελτίου. Για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα χρήσης, τα οποία δεν συγχωνεύουμε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τη διεύθυνση IP σας. Η νομική βάση για την ανάλυση του ενημερωτικού μας δελτίου είναι το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ και η επεξεργασία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για τη βελτιστοποίηση του ενημερωτικού μας δελτίου. Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτό ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με έναν από τους προαναφερθέντες διαύλους επικοινωνίας.

4. Εγγραφή

Εφόσον εγγράφεστε για την υπηρεσία μας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας της σύμβασης. Κατά τη διαδικασία κράτησης ή παραγγελίας, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι έχετε παράσχει στη μάσκα εισαγωγής. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 (1)(β) του ΓΚΠΔ. Όλα τα πεδία δεδομένων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της κράτησης ή της παραγγελίας σας. Η μη παροχή τους θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την κράτηση ή την παραγγελία σας. Η παροχή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική. Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά βάσει του άρθρου 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ.

5. Εγγραφή μέσω εξωτερικών υπηρεσιών

Μπορείς να εγγραφείς μέσω της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιώντας εξωτερικές συνδέσεις από τη Meta, την Google και την Apple. Σε αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών θα μεταφερθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για την επαλήθευση του προσώπου σου. Ενημερώσου πρώτα για τη συγκεκριμένη μεταφορά δεδομένων των αντίστοιχων δικτύων:

Η νομική βάση για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας κατά την έννοια του άρθρου 6 (1)(1)(α) του ΓΚΠΔ. Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγραφείτε ανά πάσα στιγμή σε εμάς μέσω του δικού μας συστήματος εγγραφής. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των ρυθμίσεων του αντίστοιχου δικτύου.

6. Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών

Για να πληρώσετε τις συνδρομές μέλους, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών επιλογών. Για το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε με διάφορους παρόχους πληρωμών.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες πληρωμής συλλέγονται και επεξεργάζονται από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και είναι υπεύθυνοι γι' αυτό.

Πληρωμή μέσω PayPal

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα πληρωμής μέσω PayPal. Σημειώστε ότι οι σχετικές πληροφορίες πληρωμής συλλέγονται και επεξεργάζονται από την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal/EU) που είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία αυτή. Η PayPal μας διαβιβάζει τα δεδομένα διεύθυνσης που έχετε καταθέσει στην PayPal, τα οποία επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας της σύμβασης. Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 6 (1)(β) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της PayPal στη διεύθυνση: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r5

Πληρωμή μέσω Apple Pay

Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε μέσω της υπηρεσίας Apple Pay. Σημειώστε ότι η επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών πληρωμής γίνεται από την Apple Distribution International (Apple/EU) με δική της ευθύνη. Με τον τρόπο αυτό, η Apple διαβιβάζει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή σε εμάς, τις οποίες επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της σύμβασης. Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 6 (1)(β) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Apple στη διεύθυνση: https://support.apple.com/de-de/HT203027

GoCardless

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία GoCardless για πληρωμές μέσω άμεσης χρέωσης. Οι σχετικές πληροφορίες πληρωμής επεξεργάζονται από την GoCardless Ltd (UK) με δική της ευθύνη. Η διαβίβαση των πληροφοριών πληρωμής σε εμάς πραγματοποιείται βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 (1)(β) του ΓΚΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την GoCardless μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://gocardless.com/de-de/rechtliches/datenschutz

7. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες ("cookies") στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Αυτό προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και μπορεί να αναγνωριστεί από διακομιστές ιστού. Έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας καταρχήν ή για πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η χρήση των cookies είναι τεχνικά απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπού μας και συνεπώς επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε ειδικές λειτουργίες και περιεχόμενο, καθώς και για σκοπούς ανάλυσης και μάρκετινγκ. Σε αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται και cookies από τρίτους παρόχους (τα λεγόμενα cookies τρίτων). Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο με τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ. Πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, τους παρόχους, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, τα αποθηκευμένα δεδομένα και την περίοδο αποθήκευσης των μεμονωμένων cookies μπορείτε να βρείτε στις ρυθμίσεις cookies του εργαλείου διαχείρισης συγκατάθεσης.

8. Εργαλείο διαχείρισης συναίνεσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο διαχείρισης συγκατάθεσης για τον έλεγχο των cookies. Το πλαίσιο διαχείρισης συγκατάθεσης επιτρέπει στους χρήστες του ιστότοπού μας να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για ορισμένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων ή να ανακαλέσουν μια δοθείσα συγκατάθεση. Με την επιβεβαίωση πατώντας το κουμπί "Allow cookies-Να επιτρέπονται cookies" ή με την αποθήκευση των μεμονωμένων ρυθμίσεων για τα cookies, συναινείτε στη χρήση των σχετικών cookies. Η νομική βάση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας κατά την έννοια του άρθρου 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, το πλαίσιο μας βοηθά να παρέχουμε αποδείξεις για τη δήλωση συγκατάθεσης. Για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συγκατάθεσης και περαιτέρω δεδομένα καταγραφής σχετικά με τη δήλωση αυτή. Για τη συλλογή αυτών των δεδομένων χρησιμοποιούνται επίσης cookies.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει δοθεί συγκατάθεση. Η νομική βάση απορρέει από τη νομική μας υποχρέωση να τεκμηριώνουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1)(γ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 (1).

9. Συνομιλία

Στην πλατφόρμα μας, χρησιμοποιούμε το εργαλείο συνομιλίας του παρόχου Intercom Inc. (55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, USA "Intercom"). Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στην ενότητα "Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες".

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω συνομιλίας, τα στοιχεία σας από τη διαδικασία συνομιλίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, αποθηκεύονται σε εμάς για τον σκοπό της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση ερωτημάτων παρακολούθησης. Η λειτουργία συνομιλίας μας αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP με την τοποθεσία των χρηστών που συντάσσουν μηνύματα. Η νομική βάση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ. Εναλλακτικά, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας στείλετε μήνυμα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας. Η χρήση του εργαλείου συνομιλίας είναι επομένως καθαρά εθελοντική.

10. Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics του παρόχου Google Ireland Limited (Google Ireland/EU) στον ιστότοπό μας.

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που μας επιτρέπει να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για το σκοπό αυτό, τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπού μας. Αυτή περιλαμβάνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη μορφή διαδικτυακών αναγνωριστικών (συμπεριλαμβανομένων αναγνωριστικών cookies), διευθύνσεων IP, αναγνωριστικών συσκευής και πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση με τον ιστότοπό μας.

Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, περαιτέρω πληροφορίες αποθηκεύονται επίσης στην τελική σας συσκευή μέσω των χρησιμοποιούμενων cookies. Η εν λόγω αποθήκευση πληροφοριών από το Google Analytics ή η πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στην τερματική σας συσκευή πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Η Google Ireland θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται για λογαριασμό μας προκειμένου να αξιολογεί τη χρήση του ιστότοπού μας από τους χρήστες, να συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας και να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας και τη χρήση του διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν ψευδώνυμα προφίλ χρήσης των χρηστών από τα επεξεργασμένα δεδομένα.

Η τοποθέτηση των cookies και η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται εδώ γίνεται με τη συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με την υπηρεσία Google Analytics είναι το άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση μέσω του εργαλείου διαχείρισης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, που θα έχει ισχύ για μελλοντική χρήση.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμό μας η Google Analytics μπορούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η Google Ireland ή οι υποεπεξεργαστές της Google Ireland διατηρούν εγκαταστάσεις. Η νομική βάση για τη διαβίβαση αυτή είναι οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 46 (2)(γ) του ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε μόνο το Google Analytics με ενεργοποιημένη την ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP του χρήστη συντομεύεται από την Google Ireland εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε την παραλλαγή Google Universal Analytics. Αυτό μας επιτρέπει να αντιστοιχίσουμε δεδομένα αλληλεπίδρασης από διαφορετικές συσκευές και διαφορετικές συνεδρίες σε ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη. Αυτό μας επιτρέπει να ερμηνεύουμε τις μεμονωμένες ενέργειες των χρηστών και να αναλύουμε τις μακροχρόνιες σχέσεις.

Τα δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών αποθηκεύονται για περίοδο 14 μηνών και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα. Κατά συνέπεια, η διαγραφή των δεδομένων των οποίων η περίοδος αποθήκευσης έχει λήξει πραγματοποιείται αυτόματα μία φορά το μήνα.

11. Smartlook

Χρησιμοποιούμε την Smartlook.com s.r.o. (Czech Republic) ως άλλη υπηρεσία για τη μέτρηση της εμβέλειας του ιστότοπού μας. Με τη βοήθεια της Smartlook, μπορούμε να καταγράψουμε τις κινήσεις στον ιστότοπό μας μέσω των λεγόμενων χαρτών θερμότητας. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, αλλά για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται cookies, τα οποία τίθενται από εμάς μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ.

12. Meta Pixel

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το Meta Pixel, ένα επιχειρηματικό εργαλείο Meta που παρέχεται από την Meta Platforms Ireland Limited (Meta Platforms Ireland/EU). Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας της Meta Platforms Ireland και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Meta Platforms Ireland, ανατρέξτε στην πολιτική δεδομένων της Meta Platforms Ireland στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy.

Το Meta pixel είναι ένα κομμάτι κώδικα JavaScript που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Αυτή η παρακολούθηση ονομάζεται παρακολούθηση μετατροπών. Για το σκοπό αυτό, το Meta pixel συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες (τα λεγόμενα "δεδομένα συμβάντος"):

 • Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες και τις δραστηριότητες των επισκεπτών στον ιστότοπό μας, όπως η αναζήτηση και η προβολή ή η αγορά ενός προϊόντος,
 • Ειδικές πληροφορίες pixel, όπως το pixel ID και το Meta cookie
 • Πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά στα οποία κάνουν κλικ οι επισκέπτες του ιστότοπου,
 • Πληροφορίες που περιέχονται στην κεφαλίδα HTTP, όπως διευθύνσεις IP, πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, τοποθεσία της σελίδας και παραπομπή,
 • Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της απενεργοποίησης/περιορισμού της παρακολούθησης διαφημίσεων.

Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα συμβάντων είναι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται επίσης cookies μέσω του Meta pixel, μέσω του οποίου αποθηκεύονται πληροφορίες στην τελική σας συσκευή. Η εν λόγω αποθήκευση πληροφοριών μέσω του Meta pixel ή η πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στην τελική σας συσκευή πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Οι παρακολουθούμενες μετατροπές εμφανίζονται στο ταμπλό του Meta Ads Manager και του Meta Analytics. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακολουθούμενες μετατροπές για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας, για να ορίσουμε προσαρμοσμένα κοινά για τη στόχευση διαφημίσεων, για καμπάνιες δυναμικών διαφημίσεων και για να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των εστιών μετατροπής του ιστότοπού μας. Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούμε μέσω του Meta Pixel περιγράφονται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Επεξεργασία δεδομένων συμβάντων για διαφημιστικούς σκοπούς

Τα δεδομένα συμβάντων που συλλέγονται μέσω του Meta Pixel χρησιμοποιούνται για τη στόχευση των διαφημίσεών μας και τη βελτίωση της παροχής διαφημίσεων, την εξατομίκευση λειτουργιών και περιεχομένου και τη βελτίωση και ασφάλεια των προϊόντων της Meta.

Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα συμβάντων συλλέγονται στον ιστότοπό μας μέσω του Meta Pixel και διαβιβάζονται στην Meta Platforms Ireland. Αυτό πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για αυτό. Η νομική βάση για τη συλλογή και τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από εμάς στην Meta Platforms Ireland είναι ο ΓΚΠΔ, άρθρο 3, παρ. 6 (1)(α).

Η συλλογή και η διαβίβαση δεδομένων συμβάντων πραγματοποιείται από εμάς και την Meta Platforms Ireland ως κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας. Έχουμε συνάψει συμφωνία κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας με την Meta Platforms Ireland, η οποία καθορίζει την κατανομή των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων μεταξύ εμάς και της Meta Platforms Ireland. Στην εν λόγω συμφωνία, εμείς και η Meta Platforms Ireland συμφωνήσαμε, μεταξύ άλλων,

 • ότι είμαστε υπεύθυνοι να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 και 14 του ΓΚΠΔ σχετικά με την από κοινού επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
 • ότι η Meta Platforms Ireland είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρα 15-20 του ΓΚΠΔ όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει η Meta Platforms Ireland μετά από κοινή επεξεργασία.

Μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ εμάς και της Meta Platforms Ireland στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Η Meta Platforms Ireland είναι ο μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας της μετέπειτα επεξεργασίας δεδομένων συμβάντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta Platforms Ireland επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης στην οποία βασίζεται η Meta Platforms Ireland και του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι της Meta Platforms Ireland, ανατρέξτε στην Πολιτική Δεδομένων της Meta Platforms Ireland στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy.

Επεξεργασία δεδομένων συμβάντων για λύσεις μέτρησης και υπηρεσίες ανάλυσης

Έχουμε επίσης αναθέσει στην Meta Platforms Ireland να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των διαφημιστικών εκστρατειών μας και άλλου διαδικτυακού περιεχομένου με βάση τα δεδομένα συβάντων που συλλέγονται μέσω του Meta Pixel (εκθέσεις καμπάνιας) και να παρέχει αναλύσεις και πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τη χρήση του ιστότοπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (αναλυτικά στοιχεία). Μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στα δεδομένα συμβάντων στην Meta Platforms Ireland για τον σκοπό αυτό. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Meta Platforms Ireland για να μας παρέχει τις αναφορές καμπάνιας και τα αναλυτικά στοιχεία.

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τη δημιουργία αναλύσεων και αναφορών εκστρατείας, εφόσον έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα που επεξεργάζονται για λογαριασμό μας μεταφέρονται από την Meta Platforms Ireland στην Meta Platforms, Inc. στις ΗΠΑ. Η Meta Platforms Ireland διαβιβάζει τα δεδομένα στην Meta, Inc. βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μεταξύ των εκτελούντων την επεξεργασία, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει εναλλακτική μέθοδο διαβίβασης που αναγνωρίζεται από τον ΓΚΠΔ και άλλους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

13. Παρακολούθηση μετατροπής Twitter

Χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μετατροπών της Twitter International Company (Ιρλανδία) στον ιστότοπό μας. Με τον τρόπο αυτό, το Twitter αποθηκεύει ένα cookie στον υπολογιστή του χρήστη για να καταστεί δυνατή η ανάλυση της χρήσης της ηλεκτρονικής μας προσφοράς. Με την παρακολούθηση μετατροπών του Twitter, μπορούν να εντοπιστούν οι ενέργειες των χρηστών, τις οποίες έχουν εκτελέσει μετά την προβολή διαφημίσεων ή την αλληλεπίδραση με διαφημίσεις στο Twitter. Η παρακολούθηση μετατροπών του Twitter επιτρέπει την απόδοση μετατροπών, όπως κλικ σε συνδέσμους, retweets ή likes. Αυτή η χρήση των cookies και η επακόλουθη επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι το άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ.

14. Δίκτυα παράδοσης περιεχομένου

Cloudflare

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Cloudflare της Cloudflare Inc (Cloudflare/USA) στον ιστότοπό μας για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από επιθέσεις DDOS. Στο πλαίσιο αυτής της ενσωμάτωσης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας είναι τεχνικά απαραίτητη, ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Συνεπώς, η διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται στην Cloudflare. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας όσον αφορά τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία του ιστότοπού μας και βασίζεται στο άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες" για τις ρυθμίσεις μας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Cloudflare στην πολιτική απορρήτου της Cloudflare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy.

Imgix

Χρησιμοποιούμε το δίκτυο παράδοσης περιεχομένου της υπηρεσίας Imgix για την προβολή εικόνων στον ιστότοπό μας. Στο πλαίσιο αυτής της ενσωμάτωσης είναι απαραίτητη η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας, ώστε να μπορεί να σταλεί το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας όσον αφορά τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία του ιστότοπού μας και βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες" για τις προφυλάξεις μας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Imgix στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της Imgix: https://imgix.com/privacy.

15. Εξωτερικό περιεχόμενο μέσω του παρόχου υπηρεσιών embed.ly

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία embed.ly (A Medium Corporation, 799 Market Street, 5th floor, San Francisco, CA 94103, United States of America) στον ιστότοπό μας, μέσω της οποίας μπορούν να ενσωματωθούν περαιτέρω υπηρεσίες και περιεχόμενο. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στις σελίδες των εκδοτών μας για την προβολή περιεχομένου από κοινωνικά δίκτυα ή πλατφόρμες βίντεο. Στο πλαίσιο αυτής της ενσωμάτωσης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας είναι τεχνικά απαραίτητη, ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Συνεπώς, η διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται στους αντίστοιχους τρίτους παρόχους. Επιπλέον, ενδέχεται να αποθηκεύονται cookies και συγκρίσιμες τεχνολογίες από τους αντίστοιχους τρίτους παρόχους. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση λαμβάνεται μέσω της διαχείρισης συγκατάθεσης και μπορεί επίσης να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

III. Επεξεργασία δεδομένων στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εμφανιζόμαστε σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με μια εταιρική σελίδα. Μέσω αυτής, θα θέλαμε να προσφέρουμε περαιτέρω ευκαιρίες για ενημέρωση σχετικά με την εταιρεία μας και για ανταλλαγή πληροφοριών. Η εταιρεία μας διαθέτει εταιρικές σελίδες στις ακόλουθες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Youtube
 • Xing

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με ένα προφίλ σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται επίσης τακτικά συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Αυτό καλύπτει επίσης τα μηνύματα και τις δηλώσεις που γίνονται κατά τη χρήση του προφίλ. Επιπλέον, κατά την επίσκεψή σας σε ένα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, συχνά συλλέγονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό, οι οποίες ενδέχεται επίσης να συνιστούν προσωπικά δεδομένα.

1. Επισκεφθείτε έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης

Σελίδα Facebook και Instagram

Όταν επισκέπτεσαι τη σελίδα μας στο Facebook ή το Instagram, μέσω της οποίας παρουσιάζουμε την εταιρεία μας ή μεμονωμένα προϊόντα από τη γκάμα μας, επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με σένα. Μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας αυτής της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Meta Platforms Ireland Ltd (Ireland/ΕU - "Meta"). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Meta, επισκέψου τη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation. H Meta προσφέρει τη δυνατότητα εναντίωσης σε ορισμένη επεξεργασία δεδομένων- σχετικές πληροφορίες και επιλογές εξαίρεσης μπορείς να βρεις στη διεύθυνση https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Η Meta μας παρέχει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τις σελίδες μας στο Facebook και το Instagram που μας βοηθούν να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με τα είδη των ενεργειών που πραγματοποιούν οι χρήστες στη σελίδα μας (που ονομάζονται "αναλυτικά στοιχεία σελίδας"). Αυτά τα αναλυτικά στοιχεία της σελίδας δημιουργούνται με βάση ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που έχουν επισκεφθεί τη σελίδα μας. Αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από την Meta και εμάς ως κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας να αξιολογήσουμε τα είδη των ενεργειών που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας με βάση αυτές τις γνώσεις. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των αναλυτικών στοιχείων σελίδας σε μεμονωμένα προφίλ χρηστών που αλληλεπιδρούν με τις σελίδες μας στο Facebook και το Instagram. Έχουμε συνάψει συμφωνία κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας με τη Meta, η οποία καθορίζει την κατανομή των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων μεταξύ εμάς και της Meta. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τη δημιουργία αναλυτικών στοιχείων σελίδας και τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ εμάς και της Meta, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Σε σχέση με αυτές τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας (βλ. "Τα δικαιώματά σας") και έναντι της Meta. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Meta στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Σημειώστε ότι, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Meta, τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία και στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες. Η Meta διαβιβάζει δεδομένα χρηστών μόνο σε χώρες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Εταιρική σελίδα LinkedIn

Η LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ireland/EU - "LinkedIn") είναι η μόνη υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο LinkedIn. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Όταν επισκέπτεστε, ακολουθείτε ή συμμετέχετε στην εταιρική μας σελίδα στο LinkedIn, το LinkedIn επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να μας παρέχει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες. Αυτό μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των ενεργειών που πραγματοποιούν οι επισκέπτες στη σελίδα μας (τα λεγόμενα αναλυτικά στοιχεία σελίδας). Για τον σκοπό αυτό, το LinkedIn επεξεργάζεται ιδίως τα δεδομένα που έχετε ήδη παράσχει στο LinkedIn μέσω των πληροφοριών στο προφίλ σας, όπως δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία, τη χώρα, τον κλάδο, την αρχαιότητα, το μέγεθος της εταιρείας και το καθεστώς απασχόλησης. Επιπλέον, το LinkedIn επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την εταιρική μας σελίδα στο LinkedIn, όπως το αν είστε ακόλουθος της εταιρικής μας σελίδας στο LinkedIn. Με τα στοιχεία της σελίδας, το LinkedIn δεν μας παρέχει καμία προσωπικά ταυτοποιήσιμη πληροφορία για εσάς. Έχουμε πρόσβαση μόνο στις συγκεντρωτικές πληροφορίες της σελίδας. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να εξάγουμε συμπεράσματα για μεμονωμένα μέλη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες των αναλυτικών στοιχείων της σελίδας Αυτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των αναλυτικών στοιχείων σελίδας πραγματοποιείται από το LinkedIn και εμάς ως κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για την αξιολόγηση των τύπων ενεργειών που πραγματοποιούνται στην εταιρική μας σελίδα στο LinkedIn και τη βελτίωση της εταιρικής μας σελίδας με βάση αυτές τις αναλυτικές πληροφορίες. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε συνάψει συμφωνία κοινού υπευθύνου επεξεργασίας με το LinkedIn, η οποία καθορίζει την κατανομή των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων μεταξύ εμάς και του LinkedIn. Η συμφωνία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Στη συνέχεια, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Έχουμε συμφωνήσει ότι το LinkedIn είναι υπεύθυνο να σας επιτρέψει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το LinkedIn ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) ή να επικοινωνήσετε με το LinkedIn μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην Πολιτική απορρήτου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της LinkedIn Ireland μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των Αναλυτικών στοιχείων σελίδας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται. Στην περίπτωση αυτή, θα διαβιβάσουμε το αίτημά σας στο LinkedIn.
 • Έχουμε συμφωνήσει με το LinkedIn ότι η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων είναι η επικεφαλής εποπτική αρχή που επιβλέπει την επεξεργασία για τα αναλυτικά στοιχεία σελίδων. Έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (βλ. https://www.dataprotection.ie) ή σε οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή.

Σημειώστε ότι, σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του LinkedIn, η LinkedIn επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες. Η LinkedIn διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα μόνο σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ. ή βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Twitter

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη του προφίλ μας στο Twitter, η Twitter Inc. (ΗΠΑ) είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Twitter Inc. μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://twitter.com/de/privacy.

Xing

Η New Work SE (Germany/ΕΕ) είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε το προφίλ μας Xing. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη New Work SE μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

YouTube

Η Google Ireland Limited (Ireland/EU) είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη στο κανάλι μας στο YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google Ireland Limited μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

2. Σχόλια και άμεσα μηνύματα

Επεξεργαζόμαστε επίσης πληροφορίες που μας έχετε παράσχει μέσω της εταιρικής μας σελίδας στην αντίστοιχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιήσατε, στοιχεία επικοινωνίας ή ένα μήνυμα προς εμάς. Αυτές οι πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται από εμάς ως τον μοναδικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά βάσει του έννομου συμφέροντός μας να έρθουμε σε επαφή με τα πρόσωπα που υποβάλλουν το αίτημα. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων μπορεί να λάβει χώρα εφόσον έχετε συναινέσει (άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ) ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (άρθρο 6 (1)(γ) του ΓΚΠΔ).

IV. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων

1. Επικοινωνία μέσω email

Εάν μας στείλετε μήνυμα μέσω του παρεχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που υποβάλλονται με σκοπό να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά βάσει του έννομου συμφέροντός μας να προσεγγίσουμε όσους ρωτούν. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ.

2. Δεδομένα πελατών και υποψήφιων πελατών

Εάν επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας ως πελάτης ή ενδιαφερόμενο μέρος, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ή την υλοποίηση της συμβατικής σχέσης. Αυτό περιλαμβάνει τακτικά την επεξεργασία των προσωπικών κύριων δεδομένων, των δεδομένων σύμβασης και πληρωμής που μας παρέχονται, καθώς και των δεδομένων επαφής και επικοινωνίας για τα πρόσωπα επικοινωνίας μας στο πλαίσιο των εμπορικών πελατών και των επιχειρηματικών εταίρων. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ. Επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα πελατών και υποψήφιων πελατών για σκοπούς αξιολόγησης και μάρκετινγκ. Αυτές οι λειτουργίες επεξεργασίας πραγματοποιούνται βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 (1)(στ) του ΓΚΠΔ και εξυπηρετούν το συμφέρον μας να αναπτύξουμε περαιτέρω το φάσμα των υπηρεσιών μας και να σας ενημερώσουμε συγκεκριμένα για τις προσφορές μας. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν έχετε συναινέσει (άρθρο 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ) ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (άρθρο 6 (1)(γ) του ΓΚΠΔ).

3. Εφαρμογές

Εάν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην εταιρεία μας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα της αίτησής σας μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με το ενδιαφέρον σας για τρέχουσα ή μελλοντική απασχόληση σε εμάς και την επεξεργασία της αίτησής σας. Η αίτησή σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία και θα σημειωθεί μόνο από τις αρμόδιες επαφές στην εταιρεία μας. Όλοι οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία δεδομένων υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Εάν δεν μπορέσουμε να σας προσφέρουμε εργασία, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που παρέχετε για διάστημα έως και έξι μηνών μετά την τυχόν απόρριψη, με σκοπό την απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με την αίτησή σας και την απόρριψη. Αυτό δεν ισχύει εάν νομικές διατάξεις εμποδίζουν τη διαγραφή, εάν η περαιτέρω αποθήκευση είναι απαραίτητη για τον σκοπό της παροχής αποδεικτικών στοιχείων ή εάν έχετε ρητά συναινέσει σε μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 26 (1)(1) του BDSG. Εάν αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας αιτούντα για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και έχετε συναινέσει ρητά σε αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 7 (3) του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

4. Γλωσσική προτεραιότητα

Σε περίπτωση γλωσσικών αντιφάσεων ή ασάφειών, υπερισχύει η γερμανική έκδοση της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2022